27/06/18  Kế hoạch năm học  140
 PHÒNG GD VÀ ĐT CAM LÂM               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                 TRƯỜNG TH CAM AN BẮC                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                  Số: ......./KH- TH.CAB                 Cam An Bắc, ngày      tháng 09 năm 2015