A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH BDTX - NĂM HỌC 2015 - 2016

 

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN

NĂM HỌC 2015 – 2016

         Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGD ĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;

          Căn cứ Thông tư số 32/2011/TT-BGD ĐT ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Tiểu học;

          Căn cứ Công văn số 574/SGD ĐT-GDTH ngày 27/5/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa về việc hướng dẫn nội dung bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lí, giáo viên tiểu học năm học 2015-2016;

          Căn cứ Kế hoạch số 367/KH-PGDĐT-GDTH ngày 16/6/2015 của Phòng Giáo dục và đào tạo Cam Lâm về việc bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên cấp Tiểu học  năm học 2015-2016;

          Trường TH Cam An Bắc lập kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) giáo viên năm học 2015-2016 với những nội dung sau:

A.   ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

I.Những thuận lợi và khó khăn trong công tác triển khai quy chế và chương trình BDTX giáo viên

1. Thuận lợi:

- Nhà trường triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản của Ngành về BDTX; xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch đầy đủ, kịp thời, phù hợp với thực tế tại đơn vị.

- Cán bộ quản lý và giáo viên trong trường  nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng thường xuyên.

        - Toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng, và tự học tập, nghiên cứu tích cực và nghiêm túc.

       - GV có tinh thần học hỏi, cầu tiến, luôn có ý thức tốt trong việc học hỏi đồng nghiệp để nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.

2. Khó khăn:

  - Tài liệu nghiên cứu, học tập các nội dung theo yêu cầu của công tác bồi dưỡng thường xuyên chủ yếu lấy từ mạng internet nên có phần khó khăn cho giáo viên, nhất là giáo viên lớn tuổi, còn hạn chế về ứng dụng CNTT.

 - Thời gian giáo viên đầu tư cho việc học tập, nghiên cứu các nội dung của bồi dưỡng thường xuyên còn hạn chế.

II. Đặc điểm về đội ngũ

1.     Tình hình đội ngũ:

Số lượng CB-GV-NV

Trình độ quản lí

Trình độ đội ngũ giáo viên

Tổng số

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Chính trị trung cấp

Chuyên môn

Chính trị trung cấp

Chuyên môn

Đại học

Cao đẳng

Trung cấp

Đại học

Cao đẳng

Trung cấp

40

2

30

8

2

2

 

 

1

9

14

 

7

 

 

2.     Chất lượng đội ngũ:

- Trường có đủ số giáo viên theo đúng quy định; có đủ giáo viên bộ môn: Tiếng Anh, Mĩ thuật, Âm nhạc, Thể dục.

-  Đội ngũ giáo viên có trình độ đạt chuẩn 100%, trong đó trên chuẩn 76,7%, có năng lực chuyên môn khá tốt; hoạt động đều tay, luôn tích cực trong công tác giảng dạy, có tâm huyết với nghề.

     - Có   7 giáo viên đạt GV dạy giỏi cấp huyện,  đạt tỉ lệ: 23,4%.

     - Có 18 giáo viên đạt GV dạy giỏi cấp trường, đạt tỉ lệ: 60,0 %

     - Qua đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên, 100% giáo viên đạt khá trở lên, không có giáo viên yếu kém.

B.   NỘI DUNG

I. Mục đích BDTX

         - Nhằm nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, phát huy tinh thần trách nhiệm, thể hiện tấm gương nhà giáo mẫu mực.

        - Phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học.

        - Khắc sâu một số kĩ năng chuyên môn và phương pháp giảng dạy, chú trọng đến việc thực hành kỹ năng sống trong nhà trường; thực hiện đúng ý nghĩa của việc tổ chức lớp học theo mô hình trường học mới (VNEN); quan tâm đến giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật; đổi mới sinh hoạt chuyên môn một cách thực chất và nâng cao hiệu quả giáo dục của nhà trường.

        - Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của cán bộ quản lý, giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX nhằm từng bước nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên trong nhà trường.

II. Nội dung BDTX

1.     Nội dung bồi dưỡng 1:

Các chuyên đề bồi dưỡng do Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức:

- CBQL và giáo viên tham gia tập huấn Chuyên đề bồi dưỡng do Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức (thời gian thực hiện tháng 8/2015)    

      + Chuyên đề 1: Cách thức tổ chức lớp học và phương pháp dạy thực hành kỹ năng sống cho học sinh Tiểu học.

      + Chuyên đề 2:  Hoàn thiện công tác tổ chức lớp học theo mô hình trường học mới (về tổ chức lớp học, khai thác hiệu quả bộ công cụ hỗ trợ và nâng cao chất lượng hoạt động Hội đồng tự quản; đi sâu vào việc tổ chức học nhóm, hướng dẫn học sinh tự học buổi 2).

      + Chuyên đề 3: Tổ chức thực hiện đổi mới sinh hoạt chuyên môn trong trường tiểu học, sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học, đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 30/2014/TT-BGD ĐT).

2.     Nội dung bồi dưỡng 2:

Phòng GD&ĐT phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức bồi dưỡng:

- Các chuyên đề bồi dưỡng chính trị hè 2015 tại huyện.

          - Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016.

      CBQL, giáo viên, nhân viên tham gia học(từ ngày 18/08/2015 đến ngày 19/08/2015)

3.     Nội dung bồi dưỡng 3:

          Chương trình BDTXgiáo viên tiểu học (Ban hành kèm  theo Thông tư số 32/2011/TT- BGDĐT ngày 08/8/2011 của  Bộ trưởng Bộ GD & ĐT)

Năm học 2015-2016 gồm 4 môđun sau:

TH 7 : Xây dựng môi trường học tập thân thiện.

TH 15: Một số phương pháp dạy học tích cực ở Tiểu học.

TH 27: Phương pháp kiểm tra, đánh giá bằng nhận xét.

 - TH 39:  Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học qua các môn học.

          * Thời gian thực hiện:  từ tháng 8/2015 đến tháng 4/2016

Mã mô đun

TH 7

TH 15

TH 27

TH 39

Ghi chú

Số lượng giáo viên lựa chọn

32

32

32

32

 

 

III.Hình thức BDTX:

     - Bồi dưỡng thường xuyên bằng hình thức tự học của giáo viên kết hợp với các sinh hoạt tập thể về chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ chuyên môn của nhà trường hoặc cụm trường.      

     - Bồi dưỡng thường xuyên tập trung nhằm hướng dẫn tự học, thực hành, hệ thống hóa kiến thức, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn những nội dung bồi dưỡng thường xuyên khó đối với giáo viên; đáp ứng nhu cầu của giáo viên trong học tập bồi dưỡng thường xuyên; tạo điều kiện cho giáo viên có cơ hội được trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ và luyện tập kĩ năng.

    V.Tổ chức thực hiện:

1.     Đối với Trường: 

- Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch BDTX năm học 2015-2016 của trường;  Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch; Hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch BDTX cá nhân; phê duyệt Kế hoạch BDTX của giáo viên;  báo cáo về Phòng GD & ĐT theo đúng thời gian quy định.

- Tổ chức đánh giá tổng hợp, xếp loại, báo cáo kết quả BDTX theo các quy định tại quy chế BDTX giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư số 26/2012/TT-BGD ĐT ngày 10/07/2012 của Bộ GD-ĐT và các văn bản hướng dẫn của cơ quan quản lí cấp trên.

- Thực hiện chế độ, chính sách của Nhà nước và của địa phương đối với giáo viên tham gia bồi dưỡng thường xuyên.

- Đề nghị các cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng, hoặc xử lí đối với tổ chức, cá nhân có thành tích hoặc vi phạm trong việc thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên.

          2.Đối với Tổ chuyên môn:

          - Đưa nội dung BDTX vào sinh hoạt tổ chuyên môn thường kì.

          - Tổ chức cho giáo viên được trao đổi, học tập lẫn nhau về kiến thức, kĩ năng chuyên môn nghiệp vụ; giải đáp thắc mắc trong tổ.

          - Lưu trữ hồ sơ đầy đủ theo quy định.

     3. Đối với giáo viên:

- Xây dựng kế hoạch BDTX cá nhân và hoàn thành kế hoạch BDTX của cá nhân đã được phê duyệt.

- Nghiêm túc thực hiện các quy định về BDTX của các cơ quan quản lý giáo dục và của nhà trường (có trách nhiệm tự học, tự nghiên cứu tài liệu, tham gia kiểm tra, viết bài thu hoạch theo yêu cầu của nhà trường và các cơ quan QLGD)

- Báo cáo tổ chuyên môn, lãnh đạo nhà trường kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân và việc vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã học tập BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ.

- Lưu trữ đầy đủ hồ sơ BDTX cá nhân theo quy định (Kế hoạch BDTX của cá nhân; sổ tự học ghi chép đầy đủ nội dung khi tham gia học bồi dưỡng các nội dung 1 và nội dung 2. Riêng đối với nội dung 3: ghi chép đầy đủ nội dung các lần sinh hoạt, thảo luận, những nội dung trọng tâm, cần thiết khi nghiên cứu tự học các môđun BDTX đã đăng kí, ...).

  4. Đánh giá kết quả BDTX:

       - Đánh giá kết quả BDTX thực hiện theo các Điều 12,13,14,15 và Thông tư số 26/2011/TT- BGDĐT.

       - Nội dung bồi dưỡng 2: Phòng GD&ĐT phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy đánh giá cho cán bộ quản lí và giáo viên toàn ngành (thời gian tháng 8/2015).

      - Nội dung bồi dưỡng 1 và 3: Phòng GD&ĐT tổ chức đánh giá Hiệu trưởng; Hiệu trưởng tổ chức đội ngũ cốt cán cấp trường đánh giá phó hiệu trưởng và giáo viên trong trường (thời gian tháng 5/2016).

       - Đánh giá kết quả BDTX nội dung 1 và nội dung 3 của giáo viên kết hợp giữa nhận thức và việc vận dụng kiến thức BDTX của cá nhân trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh. Thông qua sinh hoạt tổ chuyên môn, giáo viên trình bày kết quả vận dụng kiến thức BDTX của cá nhân trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh thông qua báo cáo chuyên đề.

       - Điểm áp dụng đánh giá:

          + Tiếp thu kiến thức và kĩ năng quy định trong mục đích, nội dung chương trình, tài liệu BDTX (5 điểm).

          + Vận dụng kiến thức BDTX vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và nghề nghiệp ( 5 điểm)

-         Thang điểm đánh giá:  từ 0 đến 10 điểm.

-         Cách tính điểm TB:

ĐTBBDTX =  (điểm ND1 + điểm ND2 + điểm TB các môđun thuộc khối kiến thức tự chọn) : 3

- Cách xếp loại:

      + Giáo viên được coi là hoàn thành kế hoach BDTX nếu đã học đầy đủ các nội dung, có các điểm thành phần đạt từ 5 điểm trở lên;

     + Loại TB: nếu điểm TB đạt từ 5 đến < 7 điểm, trong đó không có điểm thành phần dưới 5.

     + Loại Khá: nếu điểm TB đạt từ 7 đến < 9 điểm, trong đó không có điểm thành phần dưới 6.

     + Loại Giỏi: nếu điểm TB đạt từ 9 đến 10 điểm, trong đó không có điểm thành phần dưới 7.

      + Các trường hợp khác là không hoàn thành.

      - Kết quả BDTX được lưu vào hồ sơ giáo viên, là căn cứ để đánh giá, xếp loại giáo viên, xét thi đua, thực hiện chế độ chính sách sử dụng giáo viên.

5.     Thời gian thực hiện BDTX:

- Tháng 7, 8/2015: Xây dựng kế hoạch học BDTX của Trường, của cá nhân giáo viên.

- Từ tháng 8/2015 đến tháng 4/2016: Giáo viên tự học; Sinh hoạt tổ chuyên môn, giải đáp thắc mắc; Trường kiểm tra, giám sát.

- Tháng 5/2016: Trường tổ chức đánh giá, xếp loại, báo cáo kết quả cho Phòng GD & ĐT Cam Lâm.

C.   KẾ HOẠCH CỤ THỂ HÀNG THÁNG:

Thời gian

Nội dung BDTX

Tổ chức thực hiện

Kết quả cần đạt được

 

Tháng 7+8/2015

 

 

-Xây dựng kế hoạch của trường, cá nhân giáo viên.

 

-Học BDTX nội dung 1 và nội dung 2

 

- Triển khai thực hiện

 

 

- Học tập trung theo kế hoạch của PGD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 9/2015

 

 

 

TH7:Xây dựng môi trường học tập thân thiện.

 

 

 

 

Giáo  viên  tự nghiên cứu

-Nâng cao nhận thức về ý nghĩa của môi trường học tập thân thiện đối với quá trình dạy-học.

-Nâng cao kỹ năng thực hành và áp dụng vào việc xây dựng môi trường học tập thân thiện về vật chất và tinh thần ở trường, lớp.

-Nâng cao thái độ, sự yêu thương để giáo dục học sinh.

- Tích cực vận dụng các biện pháp để xây dựng môi trường học tập phù hợp với thực tiễn dạy học.

 

 

Tháng 10/2015

 

TH 7:

- Giải đáp về nội dung.

- Viết bài thu hoạch

 

Sinh hoạt tổ chuyên môn

 

 

Tháng 11/2015

 

TH15:Một số phương pháp dạy học tích cực ở Tiểu học.

Giáo viên

tự nghiên cứu

 

- Nắm được dấu hiệu đặc trưng của của dạy học tích cực; Bản chất, quá trình thực hiện và điều kiện để thực hiện có hiệu quả một số phương pháp dạy học tích cực ở tiểu học.

- Có kĩ năng vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực vào các môn học.

 

Tháng 12/2015

 

TH 15:

- Giải đáp về nội dung.

- Viết bài thu hoạch

 

 

 

- Sinh hoạt tổ chuyên môn

 

 

 

 

Tháng 1/2016

 

 

TH27:Phương pháp kiểm tra, đánh giá bằng nhận xét.

 Giáo viên

tự nghiên cứu

 

-Hiểu rõ và nắm vững quan điểm đổi mới đánh giá kết quả học tập của học sinh tiểu học.

- Có kỹ năng thu thập các chứng cứ để hoàn thành các nhận xét ở các môn học; kĩ năng đánh giá bằng nhận xét các môn học theo quy định của chương trình giáo dục tiểu học một cách linh hoạt, đơn giản, thực chất kết quả học tập của học sinh.

 

Tháng 2/2016

 

TH 27:

- Giải đáp về nội dung.

- Viết bài thu hoạch

 

 

 

Sinh hoạt tổ chuyên môn

 

 

 

 

Tháng 3/2016

 

 

TH39:Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học qua các môn học. 

 

 

Giáo viên

tự nghiên cứu

 

-Trình bày được bản chất kĩ năng sống và tầm quan trọng của việc giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học qua các môn học.

-Nhận biết được các biếu hiện chủ yếu của một số kĩ năng sống cơ bản.

-Xác định được một số phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực có thể sử dụng để giáo dục kĩ năng sống cho học sinh qua một số môn học.

 

Tháng 4/2016

 

TH 39:

- Giải đáp về nội dung.

- Viết bài thu hoạch

 

 

 

Sinh hoạt tổ chuyên môn

 

 

 

Tháng 5/2016

 

Trường tổ chức đánh giá, xếp loại kết quả BDTX của giáo viên.

 

Tổng hợp báo cáo kết quả cho Phòng GD&ĐT

   Trên đây là kế hoạch BDTX giáo viên năm học 2015-2016 của trường TH Cam An Bắc. Căn cứ kế hoạch này, giáo viên tự xây dựng kế hoạch BDTX cá nhân cho phù hợp, có gì vướn mắc liên hệ BGH để trao đổi./.  

         Lưu ý:  Nguồn tài liệu khai thác để học tập bồi dưỡng, truy cập theo địa chỉ:http://taptuan.moet.gov.vn;khanhhoa.edu.vn- vào mục bồi dưỡng thường xuyên.

 Nơi nhận:                                                               HIỆU TRƯỞNG

-PGD-ĐT (báo cáo);

-Tổ CM; CB-GV (thực hiện);

-Lưu VT, HS                                                        Trần Thị Ái Thủy


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan