A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

PHƯƠNG ÁN TÀI CHÍNH - NĂM 2016

                Căncứ Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Tiểu học;

                 Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

                 Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

                Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-PGDĐT ngày 07/01/2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cam Lâm về việc giao kế hoạch dự toán thu, chi ngân sách; tạm giao thu, chi học phí năm 2016;

        Trường Tiểu Học Cam An Bắc lập phương án tài chính năm 2016 như sau:

        I. Phân loại trường:

        1. Đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động: Thuộc loại đơn vị sự nghiệp không có nguồn thu

        II. Về nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế:

        1. Tổ chức bộ máy

        - Hạng trường: II

        -Lãnh đạo : 02 người  (1 Hiệu trưởng ;  1Hiệu phó )

        -Các bộ phận : 06 tổ khối  (5 tổ chuyên môn ; 1 tổ hành chính )

        - Số học sinh:  393  học sinh (trong đó học sinh dân tộc 01học sinh)

        - Số lớp: 19 lớp

        2. Tổng số lao động.

        - Biên chế tỉnh giao:             35 người

        - Biên chế hiện có:                35 người

        - Hợp đồng 68/2000/NĐ-CP được duyệt: 05 người

        3. Phân công nhiệm vụ cụ thể:

- Hiệu trưởng         : 01 người, công việc được giao : CBQL

- Phó Hiệu trưởng :  01 người, công việc được giao : CBQL

-Giáo viên             : 28 người, công việc được giao : GV giảng dạy

-Tổng phụ trách     : 01 người, công việc được giao : TPT Đội

-GVPC                 : 01 người, công việc được giao : Phổ cập giáo dục

-Kế toán (Văn thư): 01 người, công việc được giao : Kế toán

-Thư viện               : 01 người, công việc được giao : Thư viện

-Y tế                     : 01 người, công việc được giao : Y tế

-Hợp đồng 68 : 05 người, công việc được giao : 3 bảo vệ ; 2 phục vụ;

 

        III. Dự toán thu năm 2016

        1. Thu từ ngân sách nhà nước cấp

        a. Chuyển nguồn năm 2015 sang 2016:                          25.000.000,

        b. Dự toán giao thường xuyên năm 2016:                  3.563.219.000,

        c. Dự toán giao không thường xuyên năm 2016:               1.440.000,

            Cộng: (a+b+c)                                                                      3.589.659.000,

        IV. Dự toán chi năm 2016:

        1. Dự toán chi thường xuyên năm 2016: (đính kèm thuyết minh dự toán)

             -Mục 6000 (tiền lương) bao gồm nâng lươngTX            1.751.966.000đồng

             - Mục 6050 ( tiền công)                                                   144.348.000đồng

             - Mục 6100 (phụ cấp lương)                                           1.003.922.000đồng

             - Mục 6150 ( học bổng )                                                        1.800.000đồng

             - Mục 6250 ( phúc lợi tập thể)                                               2.400.000đồng

             - Mục 6300 ( các khoản đóng góp)                                  515.417.000đồng

             - Mục 6200 ( tiền thưởng)                                                17.000.000đồng

             - Mục  6500 ( dịch vụ công cộng)                                      16.000.000đồng

             - Mục 6550 ( vật tư văn phòng)                                          28.000.000đồng

             - Mục 6600 ( thông tin, tuyên truyền, liên lạc)                      9.840.000đồng

             - Mục 6700 ( công tác phí)                                                15.000.000đồng

             - Mục 6750 ( chi thuê mướn)                                                4.800.000đồng

             - Mục 6900 ( sửa chữa)                                                        7.831.000đồng

             - Mục 7000 ( nghiệp vụ chuyên môn)                                 17.895.000đồng

             - Mục 7750 ( chi khác)                                                       52.000.000đồng   

                                                                                               3.588.219.000đồng

       2. Nguồn kinh phí không tự chủ:

        Chi học bổng học sinh dân tộc:

             - Mục 6199 (học bổng dân tộc)                                         1.440.000đồng

                                                                                                     1.440.000đồng

                Cộng (1+2):                                                           3.589.659.000 đồng

 

                        Trên đây là phương án tài chính năm 2016 của trường tiểu học Cam An Bắc./.

  


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan