LÃNH ĐẠO CỦA NHÀ TRƯỜNG QUA CÁC THỜI KỲ

          

-   Từ năm  1991 - 1997            

 Hiệu trưởng:      Nguyễn Quảng

 P. Hiệu trưởng:   Nguyễn  Dưỡng

 

     -   Từ năm  1997 - 2004             

 Hiệu trưởng:      Nguyễn Dưỡng

 P. Hiệu trưởng:   Nguyễn  Quang Đức

 

    - Từ năm  2005 - 2008           

Hiệu trưởng:       Nguyễn Quang Đức

P. Hiệu trưởng:    Đỗ Ái Hằng

 

     - Từ năm 2009 - 2010

Hiệu trưởng:       Phạm Xuân Khoa

P. Hiệu trưởng:   Đỗ Ái Hằng

 

      - Từ năm 2010 - 2011:

Hiệu trưởng:       Phạm Xuân Khoa

P. Hiệu trưởng:    Bùi Thị Ngọc Bích

 

       - Từ năm 2011 - 2014:

Hiệu trưởng:       Trần Thị Ái Thủy

P. Hiệu trưởng:       Bùi Thị Ngọc Bích

 

      - Từ năm 2014 - nay

Hiệu trưởng:       Trần Thị Ái Thủy

P. Hiệu trưởng:       Nguyễn Thị Thu Ba